Ympäristöhallinnon harkinnanvaraiset valtionavustukset

Ympäristöministeriö ilmoittaa haettavaksi ympäristöhallinnonalan vuoden 2019 harkinnanvaraiset valtionavustukset.

Järjestöille myönnettävistä harkinnanvaraisista valtionavustuksista järjestetään infotilaisuus tiistaina 30.10.2018 klo 15-16. Tilaisuus järjestetään liikenne- ja viestintäministeriön tiloissa (Eteläesplanadi 16, Helsinki, Sonckin Sali). Tilaisuuteen tulee ilmoittautua etukäteen.

 


 

Tälle sivulle on koottu tietoa ympäristöhallinnon myöntämistä harkinnanvaraisista valtionavustuksista. Avustuksia myöntävät sekä ympäristöministeriö että ELY-keskukset. Hakuohjeet ja -lomakkeet löytyvät kunkin avustuksen yhteydestä tai erikseen julkaistavasta hakukuulutuksesta.

Avustuksia voidaan myöntää esimerkiksi ympäristönhoitoon, ympäristönsuojelun edistämiseksi, asunto- ja rakennusalan valistustoimintaan, rakennusperinnön hoitoon, jätevesineuvontaan, pohjavesien suojeluun, vesienhoitosuunnitelmien ja merenhoitosuunnitelman toimenpiteiden toteuttamiseen sekä muihin hallituksen kärkihankkeiden tavoitteiden toteuttamiseen.

Valtionavustukset ovat harkinnanvaraisia etuuksia ja niiden myöntäminen edellyttää, että eduskunta osoittaa kyseisen vuoden valtion talousarviossa tähän varoja. Harkinnanvaraisia valtionavustuksia myönnetään siis valtion talousarviossa tarkemmin määriteltyihin käyttökohteisiin. Avustusten harkinnassa otetaan erityisesti huomioon, miten avustettavalla toiminnalla tai hankkeella edistetään valtion talousarviossa esitettyjä ympäristöministeriön hallinnonalan tavoitteita. Valtionavustukset ympäristöministeriön hallinnonalalla edistävät ministeriön kannalta myönteisiä yhteiskunnallisia arvoja ja vaikutuksia sekä strategisia tavoitteita.

Lainsäädäntö

Avustusta käsiteltäessä noudatetaan valtionavustuslakia, minkä lisäksi menettelyä ohjaa hallintolaki. Avustuksien harkintaa tehdään valtionavustuslain 5§:n ja 7§:n mukaisesti.

Tämän lisäksi voidaan avustustyypistä riippuen noudattaa myös muuta lainsäädäntöä, esimerkiksi vesien- ja merenhoidon suunnitelmien mukaisten vesihuoltohankkeiden avustuksissa sovelletaan lakia vesihuollon tukemisesta (686/2004) sekä vesien tilaa parantavien hankkeiden avustuksissa valtioneuvoston asetusta vesistön ja vesiympäristön käyttöä ja tilaa parantavien hankkeiden avustamisesta (714/2015). Muusta lainsäädännöstä ja siihen liittyvistä ehdoista kerrotaan aina erikseen hakukuulutuksen yhteydessä. Valtionavustuksen saajan on noudatettava varojen käytössä lakia julkisista hankinnoista (1397/2016). Julkisista hankinnoista annetun lain 5 §:n mukaisesti hankinnan tekijän on noudatettava lakia julkisista hankinnoista silloin, kun se on saanut hankinnan tekemistä varten tukea yli puolet hankinnan arvosta lain tarkoittamalta hankintayksiköltä.

 

Tarkemmat ohjeet ja avustuksia koskevat ehdot julkaistaan hakukuulutusten yhteydessä.

Julkaistu 17.10.2016 klo 7.29, päivitetty 20.11.2018 klo 15.38