Öljysuojarahasto

Öljyntorjunta meripuomi
Jouko Pirttijärvi, YHA Kuvapankki

Ympäristöministeriön alainen öljysuojarahasto korvaa maa- ja vesialueilla tapahtuvien öljyvahinkojen ja niiden torjunnan kustannukset silloin, kun vahingon aiheuttajaa ei tiedetä tai aiheuttaja ei kykene korvaamaan kustannuksia.

Öljysuojarahasto on vasta toissijainen öljyvahinkojen ja niiden torjuntakustannusten korvaaja. Rahastosta maksetut korvaukset peritään takaisin vahingon aiheuttajalta tai muulta vahingosta ensisijaisesti vastuussa olevalta.

Öljysuojarahastosta voidaan harkinnanvaraisesti korvata öljyllä pilaantuneen maaperän ja pohjaveden kunnostamiskustannuksia, jos pilaantumisen aiheuttajaa ei saada selville tai tavoiteta, taikka tämä ei kykene vastaamaan pilaantumisen aiheuttamista kustannuksista. Edellytyksenä on lisäksi, että pilaantuneen alueen haltijaa ei voida kohtuudella velvoittaa puhdistamaan aluetta.

Öljysuojarahaston hallitus on teettänyt Jaska-hankkeesta selvityksen.

Öljysuojarahastosta pelastustoimen alueille, kunnille ja valtiolle maksettavat korvaukset

Alueellisilla pelastustoimilla on oikeus saada öljysuojarahastosta korvausta öljyntorjuntakaluston hankintakustannuksiin sekä öljyntorjuntavalmiuden ylläpitämisestä ja koulutuksesta johtuviin kustannuksiin. Öljyntorjuntaveneiden hankintakustannuksista korvataan öljysuojarahaston varoista yleensä 50–90 prosenttia. Lisäksi alueellisille pelastustoimille ja kunnille voidaan harkinnanvaraisesti myöntää korvauksia esimerkiksi öljyntorjuntakaluston varastointitilojen hankintakustannuksiin.Valtiolle öljysuojarahastosta voidaan myöntää harkinnanvaraisia korvauksia alusöljyvahinkojen torjuntaan tarkoitetun kaluston hankintakustannuksiin ja torjuntavalmiuden ylläpidosta aiheutuviin kustannuksiin. Ahvenanmaan maakunnalle voidaan korvata alusöljyvahinkojen torjuntakaluston hankkimisesta aiheutuneita kustannuksia.

Öljysuojarahaston hallitus päättää korvaukset

Öljysuojarahastosta maksettavista korvauksista päättää rahaston hallitus, jonka valtioneuvosto asettaa kolmeksi vuodeksi kerrallaan. Hallistuksessa on edustaja sisäasiainministeriöstä, valtiovarainministeriöstä, ympäristöministeriöstä, luonnon- ja ympäristönsuojelujärjestöstä, öljyalalta ja Suomen Kuntaliitosta. Hallituksen puheenjohtaja on puolueeton eikä edusta öljyvahinkoasioiden intressitahoja.

Henkilötietojen käsittely öljysuojarahastossa

Öljysuojarahaston hakemusasiakirjat sisältävät henkilötietoja. Käsitellessään asiakirjoja öljysuojarahasto toimii Euroopan unionin yleisen tietosuoja-asetuksen mukaisena rekisterinpitäjänä ja noudattaa kyseisessä asetuksessa henkilötietojen käsittelylle ja rekisterinpitäjälle asetettuja periaatteita ja velvoitteita. Katso lisätietoja henkilötietojen käsittelystä öljysuojarahastossa seuraavasta asiakirjasta.

Öljysuojarahaston tulot ja menot

Öljysuojarahasto on valtion talousarvion ulkopuolinen rahasto. Varat toimintaansa öljysuojarahasto saa öljysuojamaksun kertymästä ja siirroista valtion talousarviosta.

Öljysuojamaksua peritään maahantuodusta ja Suomen kautta kuljetettavasta öljystä. Siltä osin kuin öljyä on kuljetettu aluksella, jota ei ole koko lastiosan pituudelta varustettu kaksoispohjalla, öljysuojamaksu peritään kaksinkertaisena.

Öljyjätemaksun kertymästä osa voidaan valtion talousarviossa siirtää öljysuojarahastoon käytettäväksi vanhojen saastuneiden maa-alueiden puhdistustoimista aiheutuviin kustannuksiin. Rahastoon on siirretty keskimäärin 2-3 miljoonaa euroa öljyjätemaksuvaroja vuodessa.

Öljysuojarahaston varojen käyttö

Öljysuojarahastosta maksetaan korvauksia vuosittain keskimäärin 10 miljoonaa euroa, mikä vastaa suunnilleen öljysuojamaksun vuosittaista kertymää ja valtion talousarviosta siirretyn öljyjätemaksun määrää. Vuosina 2010 - 2015 voimassa olleen öljysuojamaksun määräaikaisen korotuksen vuoksi rahaston tulo ovat kasvaneet ja myös rahaston maksamien korvausten määrä on kasvanut.

Kansainvälinen öljyvahinkorahasto

Öljytankkereiden Suomen alueella aiheuttamat öljyvahingot korvataan kansainvälisestä öljyvahinkorahastosta (International Oil Pollution Compensation Fund 1992) ja sitä täydentävästä lisärahastosta (Supplementary Fund) siinä tapauksessa, että korvausta ei saada perityksi vahingon aiheuttajalta tai jos vahinko ylittää laivan omistajan vastuurajan.

Lisätietoja

 Hallitussihteeri Merja Huhtala, p. 0295 250 088, etunimi.sukunimi@ym.fi

Julkaistu 26.10.2018 klo 13.52, päivitetty 26.10.2018 klo 13.46